Direct contact? Bel: +31(0)6 - 36 42 66 99

Home > Voorwaarden

Voorwaarden

Onderstaand de algemene voorwaarden van Facet Marketeers.

 1. DEFINITIES
  1. Facetmarketeers: het organisatieadviesbureau van Stefanie Kristel Annette Colnot-Gemmeke, wonende te Houten aan de Heidetuin 6 (3994 pg).
  2. Opdrachtgever: iedere wederpartij, rechtspersoon of natuurlijk persoon danwel een aantal gezamenlijk optredende personen, al dan niet rechtspersonen, die met Facet Marketeers een overeenkomst sluit(en), danwel Facet Marketeers opdraagt werkzaamheden te verrichten, danwel diensten te verlenen.
  3. Overeenkomst: iedere overeenkomst die tussen Facet Marketeers en opdrachtgever tot stand komt, elke wijziging daarvan of aanvulling daarop, alsmede alle (rechts)handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van die overeenkomst.
  4. Diensten: de advisering en begeleiding door Facet Marketeers op het gebied van marketingcommunicatie en – techniek ten aanzien van goederen, diensten en/of merken van de Opdrachtgever op grond van een Overeenkomst.
  5. Materialen: alle ontwerpen, teksten, beschrijvingen, rapporten, adviezen, strategieën, artistieke prestaties, dia’s, films, websites, webshops, (online) tools, software en andere materialen die Facet Marketeers in verband met een Overeenkomst ontwikkelt of doet ontwikkelen.
  6. Toeleveranciers: alle derden die op verzoek van Facet Marketeers producten of diensten aan Facet Marketeers leveren in verband met de uitvoering van een Overeenkomst, waaronder maar niet uitsluitend freelancers, productiemaatschappijen, grafische bedrijven, illustratoren, fotografen, modellen, castingbureaus, onderzoeksbureaus, hosting providers, hardware en softwareleveranciers, media-exploitanten, media inkoop- en adviesbureaus, websitebouwers, componisten, muzikanten en collectieve rechtenbureaus.

 

 1. TOEPASSELIJKHEID
  1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, rechtsbetrekkingen en overeenkomsten waarbij Facet Marketeers goederen en/of diensten van welke aard ook aan Opdrachtgever levert. Afwijkingen en aanvullingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
  2. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven. Voorts zullen Facet Marketeers en Opdrachtgever te goeder trouw in overleg met elkaar treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht zullen worden genomen.  
  3. Wanneer Facet Marketeers een Toeleverancier inschakelt voor de uitvoering van de Overeenkomst, zal Facet Marketeers de algemene voorwaarden waaronder de overeenkomst tussen Facet Marketeers en de Toeleverancier tot stand is gekomen tot de hare maken en zullen deze tevens onderdeel worden van de overeenkomst tussen Facet Marketeers en de Opdrachtgever, onverminderd de overige op grond van de Overeenkomst geldende rechten en verplichtingen tussen Facet Marketeers en Opdrachtgever. Indien Opdrachtgever geen exemplaar van de voorwaarden van de Toeleverancier heeft ontvangen, zal Facet Marketeers deze op eerste verzoek kosteloos toezenden.
  4. In geval van strijdigheid tussen de Voorwaarden en de jegens Facet Marketeers geldende voorwaarden van een Toeleverancier, prevaleren de voorwaarden waaraan Facet Marketeers in verband met een bepaald onderwerp jegens een Toeleverancier is gebonden. De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
  5. Facet Marketeers is gerechtigd om deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Facet Marketeers verplicht zich om tijdig voor de inwerkingtreding van de wijzigingen de Opdrachtgever hiervan schriftelijk in kennis te stellen.
 1. AANBIEDINGEN EN OFFERTES
  1. Alle aanbiedingen, daaronder begrepen offertes, gegevens in eventuele toegevoegde bijlagen, prijzen en andere voorwaarden van Facet Marketeers, zijn vrijblijvend en zijn, tenzij anders aangegeven, gedurende één maand geldig.
  2. Facet Marketeers is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door opdrachtgever schriftelijk en ondertekend, per post, fax of PDF, binnen één maand aan Facet Marketeers wordt bevestigd, tenzij anders tussen beide partijen overeengekomen.
  3. Indien de aanvaarding anders dan op ondergeschikte punten, afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is Facet Marketeers daaraan niet gebonden.
  4. Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten overeenkomst tussen de opdrachtgever en Facet Marketeers zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen zijn bevestigd.
  5. Een samengestelde prijsopgave verplicht Facet Marketeers niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven totaalprijs.
  6. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.
  7. Indien de opdracht niet aan Facet Marketeers wordt verstrekt en geen overeenkomst tot stand komt, heeft Facet Marketeers het recht alle kosten, die zij heeft moeten maken om de aanbieding c.q. offerte op te stellen aan opdrachtgever in rekening te brengen, mits zij ook daadwerkelijk kosten heeft gemaakt.
  8. Facet Marketeers is gerechtigd een aanbod of een opdracht niet te aanvaarden zonder opgave van redenen. Ieder aanbod van Facet Marketeers wordt vrijblijvend gedaan en kan ook na aanvaarding herroepen worden. Herroeping kan in ieder geval plaatsvinden tot één week na goedkeuring door Opdrachtgever van een begroting of opdrachtvoorstel, in welk geval Facet Marketeers niet is gehouden tot meer dan restitutie van het eventueel door Opdrachtgever reeds vooruitbetaalde.
 1. PRIJS EN BETALING
  1. Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting (btw) en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd, alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, tenzij anders aangegeven.
  2. Indien sprake is van een periodieke betalingsverplichting van opdrachtgever, geldt dat Facet Marketeers gerechtigd is schriftelijk op een termijn van ten minste drie maanden de geldende prijzen en tarieven aan te passen. Tariefswijziging kan plaats vinden bij: (I) wijziging van de inhoud van de opdracht; (II) verlenging van de opdracht; (III) wijzigingen in voor Facet Marketeers van toepassing zijnde wet- en regelgeving; of (IV) op 1 januari van ieder kalenderjaar in verband met inflatiecorrectie. Indien Opdrachtgever niet akkoord wenst te gaan met een tariefswijziging (I, II en III), is Opdrachtgever gerechtigd binnen dertig dagen na de kennisgeving de overeenkomst te beëindigen tegen de datum waarop de aanpassing in werking zou treden, buiten de inflatiecorrectie (IV).
  3. Partijen zullen in de overeenkomst de datum of data waarop Facet Marketeers de vergoeding voor de overeengekomen prestaties aan Opdrachtgever in rekening brengt, vastleggen. Betaling van de vergoeding geschiedt, tenzij anders overeengekomen, in delen. Gebruikelijk is een aanbetaling voor aanvang van de opdracht die Opdrachtgever heeft verstrekt en na goedkeuring van de offerte. Per opdracht wordt bepaald hoe betaling van de vergoeding geschiedt.
  4. Facturen worden door Opdrachtgever betaald volgens de op de factuur vermelde betalingscondities. Bij gebreke van een specifieke regeling zal Opdrachtgever binnen veertien dagen na factuurdatum betalen. Opdrachtgever is niet gerechtigd tot verrekening of tot opschorting van een betaling, ook niet wanneer Opdrachtgever bezwaar heeft met betrekking tot de hoogte van enige factuur.
  5. Alle kosten die verband houden met de betaling (waaronder maar niet beperkt tot wissel- en bankkosten) komen voor rekening van Opdrachtgever.
  6. Indien Opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet tijdig betaalt, is Opdrachtgever, zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling nodig is, van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is alsdan, over het openstaande bedrag vertragingsrente verschuldigd, zijnde 1,5% per maand of per gedeelte van een maand. Tevens is Opdrachtgever in dat geval administratiekosten verschuldigd. Na de eerste herinnering worden voor alle herinneringen/ aanmaningen die Facet Marketeers aan de Opdrachtgever verstuurt worden kosten doorberekend. Dit is een bedrag van € 50,-, voor bedragen boven de € 1.000,- wordt 5% van het openstaande factuurbedrag berekend. Bovendien heeft Facet Marketeers het recht alsdan alle producten offline te zetten.
  7. Indien Opdrachtgever na aanmaning of ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, zal Facet Marketeers de vordering uit handen geven. Terzake van Opdrachtgevers, geldt in afwijking van artikel 6:96 lid 4 BW dat alle incassokosten voor rekening zijn van de Opdrachtgever, waarbij Opdrachtgever een bedrag aan buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd is van 15% van het nog verschuldigde bedrag, met een minimum van € 350,-, behoudens voor Opdrachtgevers natuurlijke personen voor zover zij niet handelen in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
  8. Betalingen strekken achtereenvolgens in mindering op de (buitengerechtelijke incasso)kosten, rente en de hoofdsom. Indien Facet Marketeers echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de Opdrachtgever worden verhaald. De Opdrachtgever is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.  
  9. Reclames tegen facturen dienen binnen 8 dagen na factuurdatum schriftelijk bij Facet Marketeers te worden ingediend. Reclames geven op zichzelf Opdrachtgever nog niet het recht zijn betaling(en) geheel of gedeeltelijk op te schorten, conform het bepaalde in artikel 4.5 van deze algemene voorwaarden.
 1. UITVOERING VAN OVEREENKOMSTEN
  1. Alle door Facet Marketeers genoemde of overeengekomen (leverings)termijnen zijn naar beste weten vastgesteld op grond van de gegevens die bij het aangaan van de Overeenkomst aan Facet Marketeers bekend waren. Deze zijn nimmer als fatale termijnen aan te merken. Facet Marketeers spant zich er naar behoren voor in overeengekomen (leverings)termijnen zoveel mogelijk in acht te nemen; er is terzake uitsluitend sprake van een inspanningsverplichting. De enkele overschrijding van een genoemde of overeengekomen (leverings)termijn brengt Facet Marketeers niet in verzuim. In alle gevallen, derhalve ook indien partijen schriftelijk en uitdrukkelijk een uiterste termijn zijn overeengekomen, komt Facet Marketeers wegens tijdsoverschrijding eerst in verzuim nadat Opdrachtgever haar schriftelijk in gebreke heeft gesteld. Facet Marketeers is niet gebonden aan al dan niet uiterste (leverings)termijnen die vanwege buiten haar macht gelegen omstandigheden die zich na het aangaan van de Overeenkomst hebben voorgedaan, niet meer gehaald kunnen worden. Evenmin is Facet Marketeers gebonden aan een al dan niet uiterste leveringstermijn als partijen een wijziging van de inhoud of omvang van de Overeenkomst (meerwerk, wijziging van specificaties etc.) zijn overeengekomen. Indien overschrijding van enige termijn dreigt, zullen Facet Marketeers en Opdrachtgever zo spoedig mogelijk in overleg treden. Overschrijdingen van de in het opdrachtvoorstel opgenomen begroting tot 10% worden als begrotingsrisico door Opdrachtgever aanvaard en hoeven door Facet Marketeers niet vooraf aan Opdrachtgever te worden gemeld.
 1. BEȈINDIGING VAN OVEREENKOMSTEN
  1. Aan elk der partijen komt de bevoegdheid tot ontbinding van de Overeenkomst slechts toe indien de andere partij, steeds in alle gevallen na een deugdelijke en zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn gesteld wordt voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van wezenlijke verplichtingen uit de Overeenkomst.
  2. Indien een Overeenkomst welke naar zijn aard en inhoud niet door volbrenging eindigt, voor onbepaalde tijd is aangegaan, kan deze uitsluitend door partijen door schriftelijke opzegging worden beëindigd. Indien tussen partijen geen uitdrukkelijke opzegtermijn is overeengekomen, dient bij de opzegging een redelijke termijn in acht te worden genomen. Facet Marketeers zal wegens opzegging nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden.
  3. Elk der partijen kan de overeenkomst zonder ingebrekestelling met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk schriftelijk ontbinden indien de wederpartij -al dan niet voorlopig- surseance van betaling wordt verleend, indien ten aanzien van wederpartij faillissement wordt aangevraagd, indien de onderneming van de wederpartij wordt geliquideerd of beëindigd anders dan ten behoeve van reconstructie of samenvoeging van ondernemingen of indien wijziging van de zeggenschap in Schuldenaar in de zin van het SER-besluit Fusiegedragsregels 2015 optreedt, ongeacht of deze gedragsregels van toepassing zijn. Facet Marketeers is wegens deze ontbinding nimmer tot enige restitutie van reeds ontvangen gelden dan wel tot schadevergoeding gehouden. Ingeval van faillissement van Opdrachtgever vervalt het recht tot gebruik van aan Opdrachtgever ter beschikking gestelde Materialen van rechtswege.
  4. Indien Opdrachtgever op het moment van de ontbinding als bedoeld in het vorenstaande reeds prestaties ter uitvoering van de Overeenkomst heeft ontvangen, zullen deze prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichting geen voorwerp van ongedaan making zijn. Bedragen die Facet Marketeers vóór de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen zij ter uitvoering van de Overeenkomst reeds naar behoren heeft verricht of geleverd, blijven met inachtneming van het in de vorige volzin bepaalde onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.
 1. OVERMACHT
  1. Geen van partijen is gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien hij of zij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt mede verstaan overmacht van Toeleveranciers van Facet Marketeers, het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van Toeleveranciers die door Opdrachtgever aan Facet Marketeers zijn voorgeschreven evenals gebrekkigheid van zaken, Materialen, programmatuur van derden waarvan het gebruik door Opdrachtgever aan Facet Marketeers is voorgeschreven. Facet Marketeers is gerechtigd, voor de duur dat de overmachtsituatie voortduurt, eventuele werkzaamheden op te schorten.
  2. Indien een overmachtsituatie langer dan negentig (90) dagen heeft geduurd, hebben partijen het recht om de Overeenkomst door schriftelijke ontbinding te beëindigen. Hetgeen reeds ingevolge de Overeenkomst gepresteerd is dient door Opdrachtgever aan Facet Marketeers te worden betaald.

 

 1. GEHEIMHOUDING

Opdrachtgever alsmede haar werknemers en door haar ingeschakelde  derden zijn gehouden tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie  die zij van Facet Marketeers of uit een andere bron ontvangt, zulks op verbeurte van een niet voor vermindering of verrekening, danwel rechterlijke  matiging vatbare dwangsom ad € 50.000,- (zegge: vijftigduizend euro) per overtreding en bovendien € 1.000,- voor iedere dag of gedeelte van een dag dat de overtreding voortduurt, zulks onverminderd het recht van Facet Marketeers volledige schadevergoeding c.q. schadeloosstelling te vorderen.  Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door Facet Marketeers is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. 

 

9. EIGENDOMSVOORBEHOUD

  1. Alle door Facet Marketeers te leveren en geleverde producten blijven onder alle omstandigheden eigendom van Facet Marketeers, zolang de Opdrachtgever enige vordering van Facet Marketeers, waaronder in ieder geval de koopprijs, buitengerechtelijke kosten, rente, boetes en enige andere vorderingen zoals genoemd in artikel 3:92, lid 2 BW, niet heeft voldaan.
  2. Opdrachtgever is gehouden de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde producten met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van Facet Marketeers te bewaren.
  3. Opdrachtgever is niet bevoegd de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde producten, zolang de eigendom daarvan niet op haar is overgegaan, aan derden te verpanden, anderszins te bezwaren of geheel of gedeeltelijk over te dragen, behoudens voor zover die overdracht ter uitoefening van de gebruikelijke bedrijfsactiviteiten van Opdrachtgever plaatsvindt.
  4. Indien Opdrachtgever met de nakoming van haar betalingsverplichtingen jegens Facet Marketeers tekort schiet of Facet Marketeers goede grond heeft te vrezen dat Opdrachtgever in die verplichtingen tekort zal schieten, is Facet Marketeers gerechtigd de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde goederen terug te nemen. Opdrachtgever zal medewerking verlenen en de Facet Marketeers te allen tijde vrije toegang verlenen tot haar terreinen en/of gebouwen ter inspectie van de zaken en/of ter uitoefening van de rechten van de Facet Marketeers. Na terugneming zal Opdrachtgever worden gecrediteerd voor de marktwaarde, welke in geen geval hoger kan zijn dan de oorspronkelijke prijs die Opdrachtgever met Facet Marketeers was overeengekomen, verminderd met de kosten die voor Facet Marketeers uit de terugneming voortvloeien.
 1. AANSPRAKELIJKHEID
  1. Facet Marketeers is uitsluitend aansprakelijk voor schade die Opdrachtgever lijdt, indien en voor zover die schade het rechtstreekse gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Facet Marketeers.
  2. De totale aansprakelijkheid van Facet Marketeers zal in alle gevallen zijn beperkt tot vergoeding van directe schade, waarbij het totale door Facet Marketeers aan Opdrachtgever te betalen bedrag uit hoofde van eventuele ongedaanmakingsverplichtingen en vergoeding van schade nimmer meer zal bedragen dan maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (exclusief BTW).
  3. Facet Marketeers is niet aansprakelijk voor schade, indien en voor zover Opdrachtgever zich tegen de desbetreffende schade heeft verzekerd dan wel in redelijkheid had kunnen verzekeren.

11.TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN

  1. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden dient de uitleg van die bepaling(en) plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.
  2. Op een met Facet Marketeers gesloten overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Buitenlandse wetgeving en verdragen waaronder het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken van 11 april 1980 (Weens Koopverdrag) is uitgesloten.
  3. Alle eventuele geschillen die betrekking hebben op deze overeenkomst of die uit deze overeenkomst voortkomen, zullen in eerste aanleg worden beslecht door uitsluitend de bevoegde rechter in het arrondissement waarin Facet Marketeers ten tijde van het sluiten van deze overeenkomst is gevestigd.

12. SLOTBEPALING

Deze voorwaarden kunnen door enkele mededeling zijdens  Facet Marketeers aan Opdrachtgever worden gewijzigd. Bij gebreke van protest binnen dertig (30) dagen na mededeling gelden de gewijzigde Voorwaarden vanaf de dag der mededeling op alle nieuwe Overeenkomsten alsook op alle nog lopende Overeenkomsten voor zover deze worden uitgevoerd na de dag der mededeling. Laatst gewijzigd: 8 januari 2019